Harmony Houston North District invites you to join our

District Support Team

Join here by filling out this form

We need your experience and input in making our district a better place for our students, parents and staff. This team will meet several times a year (virtual and/or face-to-face) to create and evaluate the district plans , policies and, build a more effective district. The ultimate goal is to equip students with the skills, strategies and knowledge to thrive and build a successful life in the 21st century

Harmony Houston North District lo invita a unirse a nuestra(o)

District Support Team

Únase aquí llenando este formulario

Necesitamos su experiencia y aportes para hacer de nuestro distrito un lugar mejor para nuestros estudiantes, padres y personal. Este equipo se reunirá varias veces al año (virtual y / o cara a cara) para crear y evaluar los planes y políticas del distrito y construir un distrito más eficaz. El objetivo final es equipar a los estudiantes con las habilidades, estrategias y conocimientos para prosperar y construir una vida exitosa en el siglo XXI.

Harmony Quận Bắc Houston mời bạn tham gia

District Support Team

Tham gia tại đây bằng cách điền vào biểu mẫu này

Chúng tôi cần kinh nghiệm và ý kiến đóng góp của bạn trong việc biến học khu của chúng tôi trở thành một nơi tốt hơn cho học sinh, phụ huynh và nhân viên của chúng tôi. Nhóm này sẽ họp vài lần một năm (ảo và / hoặc trực tiếp) để tạo và đánh giá các kế hoạch, chính sách của học khu và xây dựng một quận hiệu quả hơn. Mục tiêu cuối cùng là trang bị cho học sinh những kỹ năng, chiến lược và kiến thức để phát triển và xây dựng cuộc sống thành công trong thế kỷ 21.